Verze produktu

KASIAN obsahuje následující programové edice

KASIAN Enterprise

Graficky orientovaný program pracující na platformě Microsoft Windows, pro vytváření a správu dat elektroenergetických sítí a pro analýzy provozu a rozvoje těchto sítí všech napěťových hladin. Pracuje s vlastním grafickým prostředím, vytvořeným tak, aby co nejlépe vyhovovalo daným potřebám. Tento systém se vyznačuje vysokým komfortem, množstvím užitečných funkcí a kvalitními výstupy výsledků v různých formách.

 

Funkce:

Přehled funkcí zde

 

KASIAN Rewiew

Je jen velmi málo redukovanou verzí produktu KASIAN Enterprise, která umožňuje naprosto stejně plnohodnotné modelování operativních změn v síti s využitím dat pořízených produktem KASIAN Enterprise a hodnocení jejich vlivu na provoz sítě. KASIAN Review je možné doplnit všemi moduly, uvedenými dále, kromě KASIAN LinkUp.

 

Funkce:

je shodný s produktem KASIAN Enterprise, avšak neobsahuje pouze následující funkce:

 • výpočty zkratových proudů a zemních spojení
 • ukládání síťových dat ve formě souborů .kls
 • ukládání dat sítě a výsledků výpočtů do KASIAN Interface

 

KASIAN Light

Je odlehčenou verzí produktu KASIAN Enterprise a je možné jej použít pouze k výpočtům sítí zadaných produktem KASIAN Enterprise při posuzování požadovaných změn zátěže. KASIAN Light je možné doplnit všemi moduly, uvedenými dále, kromě KASIAN LinkUp.

 

Funkce:

Od produktu KASIAN Enterprise se odlišuje v následujícím:
 
do sítě lze pouze přidat max. tři odběry (libovolného typu), a/nebo změnit velikosti kterýchkoliv odběrů libovolných typů. Ostatní změny v zadání konfigurace a parametrů sítě nejsou povoleny

není možné ukládaní síťových ani typových dat ve formě datových souborů .kls a .ktd

 

KASIAN RunTime

Programový prostředek, umožňující provádět výpočty sítí pro jiné spolupracující systémy (GIS, PTIS, SCADA, PAS apod.), se kterými komunikuje za pomoci KASIAN LinkUp prostřednictvím KASIAN Interface.Činnost tohoto programu je možná jen ve spolupráci s KASIAN LinkUp R/R nebo s KASIAN LinkUp.
 

Funkce:

 • kompletní metody pro průzkum schématu sítě jako u KASIAN Enterprise

 • program respektuje a vyhodnocuje propojení prvků sítě i pomocí zadaných tzv. proudových spojů

 • kompletní výpočet chodu sítě jako u KASIAN Enterprise

 • program běží téměř zcela na pozadí s minimálními projevy na monitoru počítače

 • lze jej spustit na libovolném počítači v síti, ze kterého je možný přístup k nainstalovanému KASIAN Interface

 • možnost spolupráce s více systémy současně

 • pokud spolupracující systémy na KASIAN Interface posílají v rychlém sledu větší počet požadavků na zpracování (úloh), tyto čekají ve frontě, a KASIAN RunTime je zpracovává postupně

 • ukončení zpracování každé úlohy je signalizováno opět prostřednictvím KASIAN Interface

 • v určitých mezích je možno stanovit prioritu zpracování úloh

 • e možno spustit v jedné počítačové síti více aplikací KASIAN RunTime, které se o řešení úloh "podělí"

KASIAN Interface

Standardní, otevřené databázové rozhraní (datový model) pro dočasné ukládání a sdílení grafických i negrafických dat elektrických sítí, včetně výsledků jejich výpočtů (analýz) a pro předávání požadavků na zpracování těchto dat (úloh), hlášení o průběhu a výsledku zpracování úloh a pro předávání jiných informací mezi sdílejícími systémy (GIS-PTIS, SCADA, PAS apod).

 

KASIAN LinkUp

Modul k programu KASIAN Enterprise nebo KASIAN RunTime pro umožnění jejich komunikace s jinými systémy prostřednictvím KASIAN Interface.

 

Funkce:

 • možnost napojení na databáze různých standardů

 • obousměrný přenos síťových dat mezi KASIAN Enterprise nebo KASIAN RunTime a KASIAN Interface

 • export výsledků výpočtu chodu sítě do tabulek KASIAN Interface

 • možnost uložení i neveřejných dat systému KASIAN Enterprise do polí typu BLOB tabulek KASIAN Interface

 

KASIAN LinkUp R/O

Modul umožňující pouze čtení dat sítě z KASIAN Interface a dodává se k systémům KASIAN Enterprise, KASIAN Review a KASIAN Light.

 

KASIAN LinkUp R/R

 

Modul umožňující pouze čtení dat sítě z KASIAN Interface a zápis výsledků výpočtu do KASIAN Interface a dodává se k systémům KASIAN Enterprise, KASIAN Review a KASIAN Light a KASIAN.

 

KASIAN DGN

Modul k systému KASIAN Enterprise pro práce s grafickými daty ze souborů DGN a import dat sítě pořízených ve vybraných GIS systémech, které využívají systém MicroStation (možno podle potřeby rozšířit na jiné systémy GIS či zdokonalit).

 

Funkce:

 • zobrazení výkresů ze souboru typu DGN

 • zobrazení dat z tabulek, připojených k prvkům souboru DGN

 • možnost generování prvků sítě z prvků výkresu DGN a to jednotlivě, nebo všech současně s využitím jak grafických tak negrafických dat

   

KASIAN ShockProtection

Rozšířující modul k systému KASIAN Enterprise pro kontrolu dob odpojení poruchy z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1 v sítích TN.

 

Funkce:

 • možnost výpočtu v síti libovolné konfigurace

 • výpočet postupu vypínání jednotlivých jistících prvků při zadaném místě poruchy

 • výpočet dob odpojení poruchy pro všechny rozhodující body sítě

 

KASIAN Consumer

Rozšiřující modul k systému KASIAN Enterprise pro komunikaci programu KASIAN s databází odběratelů a pro výpočet jejich zátěží s použitím externí funkce.

 

Funkce:

 • prostředí pro zadávání příslušnosti odběratelů z databáze k jednotlivým odběrům typu odběrné místo v síti

 • přitom lze využít číselníků názvů obcí, ulic a čísel popisných či orientačních

 • možnost datového napojení na tabulky odběratelů odlišných struktur

 • použití externí funkce pro určení výkonových zátěží odběrných míst z údajů o odběratelích v něm na síť připojených

 • volba způsobu stanovení výkonových zátěží odběrných míst před výpočtem