Popis funkcí

Popis funkcí

 

Fukce

 • vlastní, výkonné a uživatelsky "příjemné" grafické prostředí pro pořizování dat
 • možnost vytváření schémat sítí dvou typů - liniové a topologické
 • liniové a topologické
 • možnost zadávání a zobrazování prvků sítě ve vrstvách.
 • indexování prvků (např. pro "synchronizaci" s tabulkami z jiných systémů)
 • možnost vkládání prvků typu detail
 • nezávislé souřadnicové systémy schémat detailů
 • zobrazování a práce s detaily jak v aktivních oknech, tak i pasivních plochách (range)
 • digitalizace sítí pomocí tabletů a digitizérů
 • možnost skrytí vybraných prvků
 • definování popisných údajů k jednotlivým kategoriím prvků
 • profily způsobů zobrazování sítí
 • profily zadaných zatížení odběrů a dodávek generátorů
 • profily měřených zatížení napájecích transformátorů a vedení
 • profily "aktivnosti" bilančních bodů sítě
 • zadávání modulu i fáze napájecích (referenčních) napětí v bilančních uzlech
 • profily hodnot napájecích (referenčních) napětí
 • profily stavů spínacích prvků
 • profily regulačních převodů transformátorů
 • generální profily, jako kombinace všech výše uvedených profilů
 • možnost zadávání vícenásobných vedení
 • možnost odbočování z vedení jinými prvky se zadáním čísla potahu připojení
 • zobrazení popisných údajů a výsledků u prvků formou popisu nebo vynesení
 • možnost nastavení polohy a směru všech textových údajů ve schématu
 • větší počet popisů u vedení se zobrazením hodnot podle jejich umístění
 • komfortní tabulky pro zadávání typových údajů téměř všech kategorií prvků
 • odběr typu odběrné místo, se specifikací připojených odběratelů
 • barevná indikace prvků podle:

              - vrstvy
              - napěťové hladiny
              - příslušnosti k napájecímu bodu (napájecí oblast)
              - příslušnosti k soustavě 
              - příslušností k oblasti
              - vypočtených a odvozených hodnot 

 • velmi rychlé a dokonalé metody pro průzkum schématu sítě
 • určení konektivity k napájecím bodům až po všechny svorky všech prvků sítě
 • možnost modelování rozpojení přípojnic
 • výpočet zátěží jednotlivých odběrů z měřených výkonů hlavních napájecích prvků (transformátorů a vývodových vedení) a jejich instalovaných výkonů
 • výpočet chodu sítě, jako komplexní, nelineární úloha s respektováním příčných vodivostí a rozdílných úhlů napájecích napětí
 • možnost regulace napětí na generátorech změnou jalového výkonu (buzení)
 • výpočet elektrických hodnot (napětí, proudová a výkonová zatížení) i na "nevětvových" prvcích (spínače, přípojnice, spojky)
 • zobrazování výsledků výpočtu chodu sítě a údajů odvozených (ztráty, poměrná zatížení, odchylky napětí a mnoho dalších) u prvků ve schématu sítě
 • automatické stanovení jednotek výstupních hodnot (A,kA;W,kW,MW;V,kV atd.)
 • signalizace vypočtených a odvozených hodnot barvou a způsobem kreslení prvků
 • možnost tisku libovolného výřezu sítě technikou "billboard" s nastavitelnými okraji stránky
 • možnost exportu výřezu schématu sítě do souboru BMP
 • současné zobrazení výsledků výpočtu v tabulkách prvků
 • zadávání a změny parametrů prvků v tabulkách
 • třídění, selekce a vyznačování hodnot v tabulkách
 • inicializací všech operací na síti i z oken tabulek
 • volitelné lišty s údaji pro zvýšení přehlednosti při práci se sítí
 • výpočet zkratových poměrů v síti podle ČSN 33 3020 a ČSN 33 3022 (IEC 909)
 • výpočet pro zkraty souměrné i nesouměrné
 • výpočet pro zkraty vzdálené i blízké
 • výpočet napětí a proudů (včetně proudu 3*Io) ve všech fázích všech bodů všech prvků sítě při všech druzích zkratů
 • výpočet časového průběhu všech uvedených zkratových proudů po celou dobu trvání zkratu včetně aperiodických složek
 • průběh zkratového proudu je možno tisknout na tiskárně nebo exportovat do BMP
 • vypočítávají se impedance měřené distanční (impedanční) ochranou)
 • všechny výpočty se provádí s ohledem na zadaný odpor oblouku
 • počítají se přesné hodnoty nárazových a ekvivalentních oteplovacích proudů
 • je možno zohlednit zadaný odpor oblouku a okamžik vzniku zkratu
 • zkratové poměry se počítají i na spínacích prvcích, spojkách přípojnicích apod.
 • výpočet proudů při zemních spojeních (v sítích s izolovaným nebo nepřímo uzemněným uzlem)