O Kasianu

Systém KASIAN obsahuje grafické prostředí pro pořizování a aktualizace dat elektrických sítí všech typů a napěťových úrovní a pro následné grafické výstupy (monitor, tiskárny, plotery, standardní soubory rastrové i vektorové grafiky)  zadaných schémat včetně vypočítaných hodnot a signalizací různých stavů a vlastností prvků; síť je možno prodigitalizovat a využít tabletů a digitizerů; sítě je možno zadávat jako geografickou mapu, jako jednopólové schéma nebo kombinaci obou způsobů.

 

Prostředí je vybaveno technikou aktivních i pasivních vnořených detailů se vzájemně nezávislými souřadnicovými systémy.

 

Systém KASIAN umožňuje zobrazování a prohlížení souborů typu .DGN systému MicroStation včetně prohlížení negrafických dat prvků z připojených databází (je možno rozšířit i o možnost změn a zápis těchto dat negrafických i grafických); je možno s výhodou využít jako prohlížeč nebo při digitalizaci sítě jejím zadáváním službami KASIANu do podkreslené polohopisné mapy.

Pokud data .DGN představují elektrickou síť, je možné je více nebo méně automaticky transformovat do struktury síťových dat systému KASIAN a po případném doplnění nezbytných dalších údajů provádět výpočty.

 


 

Základní analytické funkce systému

 

  • určení příslušnosti prvků sítě k jednotlivým napájecím bodům, s využitím možností provádět spínací manipulace a modelovat různé provozní stavy sítě
  • následně je možné vyhodnocovat nedodávky el. výkonu a vytvářet seznamy odběrů a odběratelů s výpadkem napájení a jejich další třídění a vyhodnocování podle zvolených kriterií - určení zátěží z instalovaných výkonů a známých (měřených) zatížení v napájecích prvcích (transformátorech nebo vývodových vedeních) - výpočet elektrických poměrů (napětí, výkonových a proudových zatížení a činných a jalových ztrát ve vedeních, transformátorech a ostatních prvcích sítě)
  • je možno volit různě provozní profily sítě z hlediska napájecích, regulačních, spínacích a zatěžovacích poměrů
  • při výpočtu je možno respektovat regulaci napětí změnou jalového výkonu (buzením) generátorů

                              

Systém KASIAN umožňuje výpočet zkratových poměrů podle ČSN 33 3020 a ČSN 33 3022 (IEC 909) pro zkraty souměrné i nesouměrné, vzdálené i blízké; při zadaném místě zkratu jsou vypočítávána napětí a proudy (včetně proudu 3*Io) ve všech fázích všech bodů všech prvků sítě při všech druzích zkratů včetně impedance měřené distanční (impedanční) ochranou a časového průběhu proudu od vzniku zkratu až po okamžik jeho vypnutí a přesné hodnoty nárazových a ekvivalentních oteplovacích proudů; je možno zohlednit zadaný odpor oblouku a okamžik vzniku zkratu; program umožňuje pro kontrolu ochran vyhodnocovat všechny výše uvedené hodnoty i na spínacích prvcích.

 

Systém KASIAN umožňuje výpočet poměrů při zemních spojeních v soustavách s izolovaným nebo nepřímo uzemněným uzlem transformátorů a generátorů přes rezistor (viz. výsledky na tomto obrázku) nebo tlumivku zadaných hodnot nebo paralelní kombinaci obou.

Výsledky všech výpočtů je možno zobrazovat nejen ve schématech sítě s možností nastavení polohy a směru textu, ale i v tabulkách s možností selekcí, setřiďování a zvýrazňování hodnot podle zadaných kriterií.