Evidence smluv

Evidence smluv/ investičních akcí

 

Komplexní řešení oblasti evidence smluv nebo investičních akcí (více dodavatelů) z hlediska financování a rozpočtu:

 • evidence připravovaných, aktuálně schvalovaných či podepsaných smluv, investičních akcí či objednávek v Kč i cizích měnách, a to jak dodavatelských (Závazky), tak i zákaznických (Pohledávky)
 • evidence dodatků smluv s vazbou na hlavní smlouvu dle Čísla hlavní smlouvy; finanční a rozpočtové dopady dodatků se ihned promítají i do hlavní smlouvy
 • základní přehled finančního plnění dle termínů smlouvy, platební kalendář
 • možnost zadat požadavky na rezervaci prostředků v rozpočtech běžného roku a budoucích let včetně automatizovaného přepočtu výše rezervovaných částek v závislosti na stavu souvisejících nákupních/prodejních dokladů a jejich úhradě
 • okamžitý přehled o průběhu plnění smlouvy ve vazbě na rozpočet organizace či ORJ i přehled o platbách propojených nákupních/prodejních dokladů (faktur apod.)
 • zadávání cen obdobné jako ve fakturách (např. cena bez DPH, DPH, dopočítání ceny s DPH, odchylka DPH); přepočet ceny včetně DPH při změně výše DPH s dopadem na přepočet částky rezervace v rozpočtu
 • automatické navýšení rezervace rozpočtu o částku odváděné DPH u nákupních dokladů s tuzemskou přenesenou daň. povinností
 • možnost evidence dlouhodobějších dodavatelských investičních akcí, ke kterým existuje větší množství faktur a dodavatelů
 • vazba smlouvy na Karty dlouhodobého majetku
 • on-line vazba na Spisovou službu GEOVAP  z NAV lze otevřít příslušnou smlouvu ve spisové službě
 • možnost elektronického schvalování smluv
 • vazba na účetní doklady prostřednictvím čísla smlouvy, příp. i čísla řádku platebního kalendáře
 • úplný návrh faktury, opravného daňového dokladu, poukazu, řádků finančního deníku včetně řádků dokladu z řádku platebního kalendáře
 • navigace na všechny se smlouvou provázané doklady (faktury, objednávky, účetní zápisy apod.)